Systema

Systema ”Sibirskiy Viun” är en gren inom RMA (Russian Martial Art), utvecklad av Dmitriy Skogorev och har sitt ursprung i Novosibirsk. Sibirskiy Viun betyder ”sibirisk humle” och relaterar till växtens förmåga att ge vika och gå förbi hinder genom sitt särpräglade växtsätt. Humlens spiralliknande växtsätt återspeglar grundprincipen i Systemet Sibirskiy Viun. Systemet, från ryska Система, är en rysk självförsvarsmetod, kampkonst. 

Till skillnad från de flesta kampsporter så saknar detta system fasta ställningar, i förhand bestämda rörelser och fastlagda regler. Det gör det då möjligt att leka in rörelserna. Systemet är uppbyggt på ett antal grundprinciper och basrörelser, som i sin tur är baserade på kroppens biomekanik, psykologi och fysiologi där instinktiva reflexer och muskelminne utnyttjas och till viss del omprogrammeras för att skapa ett funktionellt och situations anpassat försvarssystem.

Det är ett system för att snarast, bestämt och fullständigt avbryta samtliga tänkbara eventuella angrepp. En av de viktigaste grundprinciperna är att aldrig använda ”kraft mot kraft”. De andra viktiga grundprinciperna är andning, konstant rörelse, avslappning och struktur. Genom att minska tempot i träningen minskas adrenalinnivån och ökar därmed inlärningsmöjligheterna, vilket i sin tur ger utövarna större chans att aktivt reflektera över vad som händer medan det sker, utan stressfaktorn. Dessutom lär man sig att agera avslappnat under hela momentet. Efter en tids träning ökas tempot stegvis i de olika träningsmomenten beroende på utövarens mognad. Träningen innefattar inte bara att kunna skydda sig själv utan också att kunna avstyra och ingripa när personer i ens närhet blir attackerade.

Läs mer om Systema på den svenska sidan: systemasv.se

Systema på våra uppvisningar